Home » บ่วงแสงจันทร์ by อันฉี
บ่วงแสงจันทร์ อันฉี

บ่วงแสงจันทร์

อันฉี

Published
ISBN :
Paperback
240 pages
Enter answer

 About the Book 

นีออกจะเปนการแลกเปลียนทียุติธรรมอยางทีสุด เขาใหนางกินดีอยูดี นอนหลับสบาย นางกควรจะยอมใหเขา ‘กิน’ แตโดยดีถึงจะถูก.......เขาอุตสาหดันดนลงจากภูเขาเพือไปหาซือผูหญิงรูปรางอวบอิม ชางเอาอกเอาใจสักคนกลับดันมาเจอ ‘สินคายอมแมว’ เขาเสียได!เพราะนอกจากผูหญิงคนนัMoreนี่ออกจะเป็นการแลกเปลี่ยนที่ยุติธรรมอย่างที่สุด เขาให้นางกินดีอยู่ดี นอนหลับสบาย นางก็ควรจะยอมให้เขา ‘กิน’ แต่โดยดีถึงจะถูก.......เขาอุตส่าห์ดั้นด้นลงจากภูเขาเพื่อไปหาซื้อผู้หญิงรูปร่างอวบอิ่ม ช่างเอาอกเอาใจสักคนกลับดันมาเจอ ‘สินค้าย้อมแมว’ เข้าเสียได้!เพราะนอกจากผู้หญิงคนนั้นจะเอาแต่ทำตัวสั่น ร้องไห้สะอึกสะอื้นตลอดเวลา นางช่างผอมบางแบนราบไปทั้งเนื้อทั้งตัวอย่างกับถูกประตูหนีบมา แล้วอย่างนี้เขาจะ ‘กิน’ นางอย่างเอร็ดอร่อยได้อย่างไรกันเล่าไม่ได้การล่ะ! ในเมื่อสินค้าชิ้นนี้จะคืนก็คืนไม่ได้ จะยกให้ใครต่อก็ไม่ดี เช่นนั้นเขาจะฝืนใจยอมเป็นหมาป่าห่มหนังแกะ ตั้งหน้าตั้งตาทำดีให้นางตายใจเพื่อขุนนางให้อ้วนขึ้นอีกสักนิดก็แล้วกัน